โครงการฟื้นฟูจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดการอบรมโครงการฟื้นฟูจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้วัคซีนใจครอบครัว ให้แก่ แกนนำในชุมชน บุคลากรสาธารณสุข อสม. ครู พี่เลี้ยงเด็ก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา