โครงการฟื้นฟูจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดการอบรมโครงการฟื้นฟูจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้วัคซีนใจครอบครัว ให้แก่ แกนนำในชุมชน บุคลากรสาธารณสุข อสม. ครู พี่เลี้ยงเด็ก ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองฮ่าง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย