ประชุมสอนหลักสูตรการเป็นวิทยากรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชน

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ประชุมสอนหลักสูตรการเป็นวิทยากรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างวัคซีนใจในชุมชนผ่านระบบ Teleconference ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้เป็นแนวทางสำหรับฟื้นฟูจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ เครือข่ายจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพเขต 1 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่