ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสโมสรโรตารีเชียงใหม่สากล (Chiang Mai International Rotary Club : CMIRC)

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 พญ.กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับสโมสรโรตารีเชียงใหม่สากล (Chiang Mai International Rotary Club : CMIRC) โดยมี Dr.John K. Schorr ประธานสโมสรโรตารีเชียงใหม่สากลและคณะ เข้าศึกษาดูงานและประสานความร่วมมือการทำงานระหว่างสโมสรโรตารีเชียงใหม่สากลกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่