โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2563

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อรับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี  2563

เอกสารแนบ

File Description Downloads
doc โครงการ 17
doc แบบที่ 1 22
doc แบบที่ 2 20
pdf สธ0207.06.-7302 ลว 15 เม.ย.63 27