โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2563

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อรับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี  2563