ประสบผลสำเร็จแล้ว! เครื่องตรวจวินิจฉัยภาวะ ออทิสติกเด็กไทย ชุดแรกของประเทศ