“กรมสุขภาพจิต” ประสบผลสำเร็จ!พัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยภาวะ “ออทิสติก” เด็กไทย ชุดแรกของประเทศ!!