ห้องสมุดของเล่น

ให้บริการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กที่มารับบริการ ได้ยืมกลับไปฝึกพัฒนาการต่อที่บ้าน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้บริการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุดของเล่น/สื่ออุปกรณ์ แก่บุคลากรทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข