งานประเมินพัฒนาการ

มีบทบาทหน้าที่ให้บริการคัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็ก และคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน (PDDSQ) เพื่อทราบถึงปัญหาพัฒนาการ ปัญหาพฤติกรรม นำมาวางแผนการฝึกรายบุคคล (Individual Early Intervention Program) ให้ผู้ฝึกและครอบครัวมีแนวทางการส่งเสริพัฒนาการสามารถดูแลเด็กได้เต็มตามศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุนงานวิชาการให้ข้อมูลด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก