งานอรรถบำบัด

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโดยนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย(แก้ไขการพูด) ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อความหมาย โดยประเมินความสามารถทางภาษา เพื่อวินิจฉัยแยกโรคที่มีปัญหาทางด้านการสื่อความหมาย เพื่อวางแผนการช่วยเหลือให้เด็กมีการรับรู้และแสดงออกทางภาษาได้อย่างสมวัยหรือสูงสุดตามความสามารถ

กลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการ

 1. เด็กที่มีความผิดปกติทางการพูด เช่น พูดไม่ชัด ปากแหว่งเพดาน
  โหว่ เสียงผิดปกติ
 2. เด็กที่มีความผิดปกติทางภาษา เช่น เริ่มต้นพูดคำแรกช้ากว่าวัย
  เด็กที่มีความผิดปกติทางสมอง
 3. เด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน เช่น หูตึง หูหนวก

แนวทางการช่วยเหลือ

 1. ปรับพฤติกรรมให้สนใจฟังและเล่นได้นานตามช่วงวัย เช่น อายุ 2
  ปี เล่นได้นาน 2-5 นาที
 2. กระตุ้นการฟังเข้าใจภาษา เพื่อเพิ่มพูนคำศัพท์
 3. กระตุ้นให้ถ่ายทอดภาษาออกไป จากความคิดและจินตนาการสู่
  คำและประโยคต่างๆ