อบรมหลักสูตรการฝึกพูดและกิจกรรมบำบัดในเด็กพัฒนาการล่าช้า

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และการร่วมมือระหว่างประเทศของ New Hope Association เมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า ร่วมด้วย Smart Kid College มัณฑเลย์ ประเทศพม่า ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกพูดและกิจกรรมบำบัดในเด็กพัฒนาการล่าช้า ในระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานสมาคมพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับภูมิภาค เมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า โดยผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งภาครัฐ /ภาคเอกชนที่ดูแลเด็ก จำนวน 100 คน