วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก

วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ (International Journal of Child Development and Mental Health: CDMH) เป็นวารสารที่เผยแพร่และรับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก ซึ่งเป็นวารสารเฉพาะทางที่ตีพิมพ์บทความงานวิชาการของเด็กและการพัฒนาการเด็กของกรมสุขภาพจิต เป็นวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดทำวารสารวิชาการนานาชาติ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ด้วยภาษาไทย ในปี พ.ศ.2554 ต่อมาได้มีการรับตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพภาษาอังกฤษฉบับแรก (Vol.1 No.1) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 จนปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 7 ปี. วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดและการพัฒนาจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหววิทยาการอันหลากหลาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่บุคคลหรือหน่วยงานได้อย่างกว้างขวางในระดับสากล อันจะเป็นฐานในการรองรับความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับสากล

ปัจจุบันวารสารได้ผ่านการประเมินมาตรฐานในศูนย์ดัชนีวารสารไทย (Thai citation index, TCI) ระดับที่ 1 และ Index ใน Google Scholar ซึ่งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลของ ACI ในปี 2565 โดยผู้ที่เขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร สามารถนำผลงานไปใช้อ้างอิงขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือประกอบการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกได้

อ้างอิงโดย https://www.tci-thaijo.org/index.php/cdmh/index

กองวารสารมีเว็บไซต์หลักบนฐานข้อมูล TCI (https://www.tci-thaijo.org/index.php/cdmh/index) มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวน 19,983 ราย นับตั้งแต่วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม 2559 มีประเทศที่เข้าชมกว่า 50 ประเทศ ประเทศที่เข้าชมมากที่สุดคือประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และอื่นๆ เป็นร้อยละ 48.9, 13.9, 3.6, 3.4 ตามลำดับ

84 Different countries have visited this site

Modified from https://www.tci-thaijo.org/index.php/cdmh/index (Last update 21 มิถุนายน 2561)

วารสารรับตีพิมพ์ผลงานและจัดพิมพ์เผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน (Issue 1) และช่วงกรกฎาคม ถึง ธันวาคม (Issue 2) ของทุกปี ฉบับล่าสุดปี 2561 ดำเนินการมาถึงฉบับที่ 6.1 นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งปี พ.ศ. 2561 จัดเป็นครั้งที่ 6 ในข้อหัวเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ : พัฒนาทักษะการเลือกสถิติในการทำวิจัย การสืบค้น” โดยมีเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการทั่วไปในประเทศ และต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและด้านพัฒนาการเด็กทั้งหน่วยงานภายในและ ภายนอกประเทศ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์มีแผนการทำงานในการพัฒนาระบบการทำงานของวารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผลการศึกษาวิจัย จากนักวิชาการนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ไปสู่บุคคลหรือหน่วยงานได้อย่างกว้างขวางในระดับสากล อันจะเป็นฐานในการรองรับความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก ของกรมสุขภาพจิต

Website งานวารสาร

Website บนฐาน TCI

รูปภาพกิจกรรม

สมัครสมาชิกงานวารสาร