โครงการ RICD Wheelchair project

จากปัญหาความพิการส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ ขาดโอกาสทั้งที่มีศักยภาพ ทางโครงการจึงได้จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ทำให้เด็กและคนพิการลดข้อจำกัดในการใช้ชีวิต ลดภาระของผู้ดูแลและลดปัญหาด้านสุขภาพจิต