ศูนย์สาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก

ศูนย์สาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก ให้บริการดูแลเด็กปกติตั้งแต่อายุ 2 เดือนถึง 3 ปี โดยให้การดูแลด้านสุขภาพจิตละพัฒนาการเด็กอย่างครอบคลุม รวมทั้งให้ความรู้ บริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก