กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม  ให้บริบาลด้านเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้คำปรึกษาและข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ญาติผู้ป่วย บุคลากรสถาบัน และหน่วยงานในเขตพื้นที่บริการ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้ยา