กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช แก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาด้านสังคมจิตใจที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการสามารถทำหน้าที่ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยการวินิจฉัยและการบำบัดทางสังคม การพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ การสังคมสงเคราะห์จิตเวชชุมชน การประสานทรัพยากรทางสังคม รวมถึงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช