กลุ่มงานละคร ดนตรี และศิลปะบำบัด

คลินิกละครบำบัด กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความสนุกจะนำพาไปสู่ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างคนปกติในชีวิตจริง หรือที่เรียกว่ามี ทักษะทางสังคม (Social Skills)

 

คลินิกดนตรีบำบัด จะเน้นการพัฒนาอารมณ์ และจิตใจของผู้รับการบำบัด ด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้ทางดนตรี ผู้รับการบำบัดจะได้เรียนรู้ดนตรีขั้นพื้นฐานในเชิงปฏิบัติ เพื่อฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ นิ้ว และการฝึกหารนับจังหวะ จดจำตัวโน้ต กระบวนการของดนตรี จะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีสมาธิจดจ่ออยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในระยะเวลาพอสมควร จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านสมาธิ และการพัฒนาอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

 

Opti Music เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพที่ทีมงานดนตรีบำบัด นำมาใช้เพื่อพัฒนาผู้รับการบำบัด ใช้หลักการทำงานโดยการเคลื่อนไหวของร่างกายและอุปกรณ์สะท้อนแสงตัดผ่านลำแสงผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเสียงดนตรี หรือภาพแบบโต้ตอบ (Interactive)

 

คลินิกศิลปะบำบัด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างสมาธิ การตัดสินใจ และการฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่มือ โดยทีมงานศิลปะบำบัดจะใช้กระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะอันประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่

  1. การวาดภาพอิสระ
  2. การระบายสี
  3. การปั้น/หล่อ
  4. การทำบาติก
  5. การประดิษฐ์
  6. การปะติด