การบริการผู้ป่วยใน

เปิดให้บริการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ และพฤติกรรม ร่วมกับการดูแลให้ความรู้ และฝึกทักษะผู้ปกครองให้สามารถดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกับการปรับพฤติกรรม ในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตามเครื่องมือ TDSI ร่วมกับการบูรณาการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มกิจกรรมออกกำลังกาย กลุ่มกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัส กลุ่มศิลปะ กลุ่มทักการดูแลตนเอง ตลอดจนการประเมินและดูแลประคับประคองด้านจิตใจแก่ผู้ปกครองที่มีปัญหาสุขภาพจิต
โดยให้บริการผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคตามดุลพินิจของแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ทั้งประเภทนอนในโรงพยาบาลและประเภทไป-กลับ มีระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม

  1. กลุ่มที่มีปัญหาสมาธิสั้น ร่วมกับพฤติกรรมก้าวร้าวเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายต่อตนเอง ผู้อื่นหรือทรัพย์สิน
  2. กลุ่มเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ การสื่อสาร การเข้าใจภาษา ไม่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรง
  3. กลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน เด็กสามารถนั่งเรียนได้เองแยกจากผู้ปกครองได้
    ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันง่ายๆ
  4. กลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและการทรงตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรงและเกร็ง ช่วยเหลือตนเองได้น้อย
    ซึ่งผู้ป่วยทุกรายจะได้รับดูแลแบบครอบคลุมทั้งปัญหาทางด้านพัฒนาการ พฤติกรรม และปัญหาทางกายที่ไม่ยุงยากซับซ้อน จากแพทย์ พยาบาล และจากสหวิชาชีพ