งานกิจกรรมบำบัด

งานกิจกรรมบำบัด ประกอบด้วย

  • ห้องฝึกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
  • ห้องส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้
  • คลินิก Snoezelen โดยอาศัยทฤษฎี Sensory Integration กระตุ้นพัฒนาการ Sensory Motor ในเด็กพิเศษ เพื่อให้มีพฤติกรรมเหมาะสม เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน