The 7th CDMH Forum Partnerships for Child Development and Mental Health

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 The 7th CDMH Forum Partnerships for Child Development and Mental Health เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นระหว่างหน่วยงานภายประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหน่วยงานไปสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็กล่าช้าและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพหลากหลายสาขารวมถึงมีการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งมีกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพจิต และพัฒนาการเด็ก (MOA), ประชุมวิชาการ The 7th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum, การนำเสนอผลงานวิชาการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านคลินิกพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา เครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่