การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย สำหรับบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (Thai Diagnostic Autism Scale; TDAS) สำหรับบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร