โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 • โปรแกรมการบาบัดด้านพัฒนาการและอารมณ์ในระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กออทิสติกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม
 • การปรับพฤติกรรมในเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
 • แนวทางการคัดกรองเด็กในกลุ่ม 4 โรคหลัก
 • การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสาหรับเด็กไทย
 • คำแนะนำการใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ TEDA4I
 • การวินิจฉัยและรักษาเด็กในกลุ่ม ๔ โรคหลัก ( ASD ADHD LD ID )
 • การส่งเสริมการบูรณาการทางระบบประสาทรับสัมผัสสาหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กออทิสติกตามแนวทาง Snoezelen
 • การใช้หลัก ABA ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดในเด็กออทิสติก
 • เทคนิคการสอนภาษาสาหรับเด็กพูดช้า
 • พัฒนาการเล่น
 • พัฒนาการอารมณ์
 • หลักการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก