การ การชี้แจงการดำเนินงานวิจัยและสำรวจความพร้อมในการนำเครื่องมือ TDAS และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูลไปใช้ในแต่ละโรงพยาบาลของเขตสุขภาพที่ 1 ตัวแทนโรงพยาบาลของเขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 11

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การชี้แจงการดำเนินงานวิจัยและสำรวจความพร้อมในการนำเครื่องมือ TDAS และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูลไปใช้ในแต่ละโรงพยาบาลของเขตสุขภาพที่ 1 ตัวแทนโรงพยาบาลของเขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 11 โครงการวิจัย การศึกษารูปแบบการนำเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม ในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทยไปสู่การปฏิบัติงานฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นวิทยากร โดยมีผู้ร่วมประชุมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ จากเขตสุขภาพที่ 1  , 7 , 11 จำนวน 41 คน