ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ

เอกสารแนบ

  • หนังสือเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ
  • ใบสมัครเข้ารับการอบรม PG รุ่น 1
  • หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลสุขภาพจิตและวิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  • แผ่นพับ PG รุ่น 1