บุคลากร

เอกสารสำหรับบุคลากร

05/03/2020 การประเมินผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
09/01/2020 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1_2563 (แผ่นตั้งแผ่นขวาง)
16/12/2019 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28/10/2019 แจ้งแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
11/07/2019 แบบประเมินบุคคลและผลงาน
03/07/2019 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
01/07/2019 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2_2562 (แผ่นตั้งแผ่นขวาง)
17/12/2018 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต
08/12/2018 กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
23/11/2018 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
27/08/2018 แนวทางการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานวิชาการ
24/07/2018 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต
20/06/2018 Template PowerPoint RICD
19/06/2018 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
04/06/2018 การเงิน
24/04/2018 แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ
05/04/2018 บทความ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
05/04/2018 หนังสือ สธ 0803.7ว 1496
05/04/2018 เอกสารที่นำส่งและการจัดทำรูปเล่ม
05/04/2018 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก