การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Job Coach สำหรับผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Job Coach สำหรับผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตและสนับสนุนอาชีพ และให้ผู้ร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Job Coach มีการพัฒนาหรือมีแนวปฏิบัติในการสนับสนุนอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ระหว่างวันที่ 28  กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน