Health is life: Mental health is happy life

วันที่ 11 เมษายน 2562

แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นบุญนาค กิจกรรมการทำ 5 ส. ในแต่ละหน่วยงาน และร่วมกันทำความสะอาดล้างพื้นบริเวณอาคารเทพรัตนราชสุดา หอพระพุทธ อาคารแพทย์แผนไทย อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของผู้มารับบริการและบุคคลากร