ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก

แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ฟูเป่า โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพคนพิการของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 โรงพยาบาลสวนปรุง โรงเรียนกาวิละอนุกูล มูลนิธิบ้านสมานใจ