อบรมสัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop)

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกองพันสัตว์ต่าง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ ในเรื่องของการใช้สัตว์บำบัดมนุษย์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ และการดูแลตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และขยายโอกาสให้กับกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ที่ต้องการการดูแลพิเศษ ได้เข้าถึงบริการสัตว์บำบัดมากขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยมีแพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้ต้อนรับครูและนักเรียนจาก Crescent Girls School ประเทศสิงคโปร์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 22 คน วันที่ 7 มิถุนายน 2561ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

กลุ่มภารกิจพัฒนาความเป็นเลิศ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ พัฒนาทักษะการเลือกสถิติในการทำวิจัย การสืบค้นและจัดการเอกสารอ้างอิงใช้โปรแกรม Endnote เพื่อเขียนบทความวิชาการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมวชิรธาร ชั้น2 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและแนะนำเทคนิคการเขียนบทความวิชาการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการขอตีพิมพ์ และถ่ายทอดความรู้ เทคนิคในการเขียนบทความวิชาการที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วิทยากรโดย ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร และ ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลให้การต้อนรับอาจารย์และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม จำนวน 34 คน พร้อมทั้งบรรยายนโยบาย แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในงานนิทรรศการการสาธารณสุขไทย

นายแพทย์เจษฎา โชคดํารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในงานนิทรรศการการสาธารณสุขไทย วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

1 7 8 9 10 11