“วันครบรอบการเปิดให้บริการเป็นปีที่ ๒๓ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์”

“วันครบรอบการเปิดให้บริการเป็นปีที่ ๒๓ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์” ในศุกร์วันที่ 19 มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ทีม MCATT ดูแลจิตใจ ปชช.ในช่วงวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทีม MCATT ดูแลจิตใจ ปชช.ในช่วงวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มฝึกสติฯ

ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มฝึกสติ เพื่อการยอมรับและการพัฒนาตนเองต่อปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรมในวัยรุ่น “MBASD” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 24 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

โครงการคัดกรอง เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ

โครงการคัดกรอง เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อเฉลิมพระเกีตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม อบรม “การดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการในเด็กปฐมวัย” 26-27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เครืื่องมือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

1-2 กันยายน 2560 พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เครืื่องมือพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การทบทวน 12 กิจกรรม และการค้นหาเหตุการณ์ การทำ RCA และระบบ LEAN โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ และ อาจารย์อาภรณ์ ชัยรัต มาให้ความรู้และจัด Workshop ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ณ ตึกเปียโน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

1 8 9 10 11