โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพจิตผู้พิการ และการสร้างอาชีพผู้ปกครองและเด็ก

โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพจิตผู้พิการ และการสร้างอาชีพผู้ปกครองและเด็ก เป็นโครงการหารายได้ให้เด็กและผู้ปกครอง สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ ดังคำว่า เราจะช่วยเหลือครอบครัวให้พึ่งพาตนเองได้

วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก

        วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ (International Journal of Child Development and Mental Health: CDMH) เป็นวารสารที่เผยแพร่และรับตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก ซึ่งเป็นวารสารเฉพาะทางที่ตีพิมพ์บทความงานวิชาการของเด็กและการพัฒนาการเด็กของกรมสุขภาพจิต เป็นวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดทำวารสารวิชาการนานาชาติ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ด้วยภาษาไทย ในปี พ.ศ.2554 ต่อมาได้มีการรับตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ โดยตีพิมพภาษาอังกฤษฉบับแรก (Vol.1 No.1) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 จนปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 7 ปี. วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดและการพัฒนาจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหววิทยาการอันหลากหลาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่บุคคลหรือหน่วยงานได้อย่างกว้างขวางในระดับสากล อันจะเป็นฐานในการรองรับความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในระดับสากล ปัจจุบันวารสารได้ผ่านการประเมินมาตรฐานในศูนย์ดัชนีวารสารไทย (Thai citation index, TCI) ระดับที่ 1 และ Index ใน Google Scholar ซึ่งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลของ ACI ในปี […]

คลินิกแพทย์แผนไทย

คลินิกแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของประเทศไทยเน้นหลักการรักษาสมดุลในร่างกายและกระตุ้นร่างกายตามหลักสมดุลย์ตามการแพทย์แผนไทยที่สืบทอดทาง ปรัชญา องค์ความรู้ และวิถีปฏิบัติ

1 2 3 4