โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะผู้ดูแลในเด็กที่มีความต้องการทางภาษาที่ซ้ำซ้อนโดยใช้การสื่อสารทางเลือก Augmentative and Alternative Communication : AAC

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะผู้ดูแลในเด็กที่มีความต้องการทางภาษาที่ซ้ำซ้อนโดยใช้การสื่อสารทางเลือก Augmentative and Alternative Communication : AAC ในระหว่างวันที่ 14 -15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

รูปภาพทั้งหมด คลิก (ลิ้งด้านล่าง)
https://drive.google.com/drive/folders/1HG5WDWDP00anOzCfW7Pmwmz6bxa-_OKT?usp=sharing