พันธกิจ

วิสัยทัศน์(VISION)

เป็นองค์กรชั้นนำด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่มีความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในระดับนานาชาติ

พันธกิจ(MISSON)
1. ให้บริการรักษาฟื้นฟูด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการในระดับตติภูมิขั้นสูง
2. ศึกษาวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นโดยเน้นประเด็นความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้า
3. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ
4. สร้างความตระหนักและเข้าใจในปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการล้าช้า

ปรัชญา
“เราจะช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวและชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้”

ค่านิยม
เด็กเป็นศูนย์กลาง ร่วมสร้างนวัติกรรม ธำรงคุณภาพ รู้รับผิดชอบ
R = Responsibility รู้รับผิดชอบ
I = Innovation ร่วมสร้านวตกรรม
C = Child Center เด็กเป็นศูนย์กลาง
D = Development ธำรงคุณภาพ

เข็มมุ่ง
1. พัฒนาระบบบริการและรับส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการในเขตสุขภาพ
2. พัฒนาบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาเด็กระดับตติยภูมิขั้นสูงครบวร
3. พัฒนาคุณภาพบริการของสถาบันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Advanced HA
4. สร้างความร่วมมือและพัฒนาสถาบันเป็น WHO Collaborating Centre (WHO CC)

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล