ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศไต้หวัน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Duujian Tsai และคณะจากประเทศไต้หวัน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการให้บริการของสถาบันฯ และรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่อง HcBox จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 3000 USD ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์