ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จำนวน 7 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมการให้บริการของสถาบันฯ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์