ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และโรงพยาบาลสวนปรุง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลท่าวังผาและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ วันที่ 27  พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยกิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานกรมสุขภาพจิต ได้แก่ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้า ความเครียด ความสุข การให้คำปรึกษา บริการตรวจวินิจฉัยบำบัดโรคทางจิตเวช  และการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงการเผยแพร่สื่อความรู้สุขภาพจิตให้กับประชาชนที่มารับบริการ