มอบอาหารกลางวันจากร้านก่องข้าวเมือง

วันที่ 8 เมษายน 2563 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับมอบอาหารกลางวัน จำนวน 100 ชุด จากร้านก่องข้าวเมือง ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์