สรุปผลการดำเนินงานและพัฒนาระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าโดยประชาชนมีส่วนร่วม

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานและพัฒนาระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าโดยประชาชนมีส่วนร่วม” ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวรายงาน นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าประชุมได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการ รพศ./ รพท. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้รับผิดชอบงานเด็กของ รพสต. อสม. ครูจากศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก และเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข จากทั่วประเทศ จำนวน 250 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดประชุมจาก กรมสุขภาพจิต และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปิดช่องว่างปัญหาในการดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย และติดตามช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า โดยทำให้เด็กไทยได้รับการดูแลแบบบูรณาการจากหน่วยงานทั้งในและนอกสาธารณสุขแบบครบวงจร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการติดตามพัฒนาการเด็กล่าช้าหลังการใช้เครื่องมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า (TEDA4I) เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติและนวตกรรมเด่นในการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ