โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

วันที่  7 มกราคม 2563 กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการประเมินเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก โดย ครู หมอ พ่อแม่  ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง สบเมย แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 123 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน