โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563 การดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในจังหวัดน่านและบุคลากรจากสำนักงานประถมศึกษาน่าน จำนวน 75 คน