โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและการดำเนินงานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ ร่วมประชุมชี้แจงบูรณาการแผนการดำเนินงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 50 คน