แนวทางการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานวิชาการ

ขอให้คณะกรรมการวิจัย/คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือเรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงาน พิจารณาและรับของผลงานวิชาการของผู้ประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานวิชาการ

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf n25610827 104