การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

เอกสารแนบ 1 หนังสือส่วนราชการ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมา เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

เอกสารแนบ 2 ขั้นตอนขอเลื่อนระดับเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ จากระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf n25611123 95
pdf n25611123-2 130