หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ