รับตีพิมพ์บทความลงวารสารวิชาการ วิจัย รายงานวิชาการอย่างเป็นระบบ รายงานผู้ป่วย ปกิณกะ รายงานวิชาการเบื้องต้นหรืองานวิชาการอื่นๆ ทางสุขภาพจิตพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และมีการประเมินบทความแบบ double blind peer review

รับตีพิมพ์บทความลงวารสารวิชาการ วิจัย รายงานวิชาการอย่างเป็นระบบ รายงานผู้ป่วย ปกิณกะ รายงานวิชาการเบื้องต้นหรืองานวิชาการอื่นๆ ทางสุขภาพจิตพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และมีการประเมินบทความแบบ double blind peer review (ฉบับภาษาอังกฤษ)