วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์(VISION)

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าระดับนานาชาติในปี 2565

 

พันธกิจ

  1. ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย และถ่ายทอดนวตกรรมด้านพัฒนาการล่าช้าระดับนานาชาติ
  2. ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย ด้านสุขจิตเด็กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิขั้นสูง
  3. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและพัฒนาการเด็กในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ
  4. สร้างความตระหนักและเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และเด็กพัฒนาการล่าช้าให้แก่ประชาชน

ปรัชญา
“เราจะช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวและชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้”

 

ค่านิยม
รู้รับผิดชอบ ส่งมอบนวตกรรม นำเด็กเป็นศูนย์กลาง สร้างงานคุณภาพ
R- Responsibility รู้รับผิดชอบ
I-Innovation ส่งมอบนวตกรรม
C-Child center นำเด็กเป็นศูนย์กลาง
D-Development สร้างงานคุณภาพ

 

เป้าประสงค์

  • เด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพจิตและพัฒนาการที่ดี
  • องค์กรมีความก้าวหน้า
  • บุคลากรมีความสุข

 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้าในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล