ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

ประกาศเรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๗๘ รายการ