งานสุขภาพจิตชุมชน

ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและครอบครัว ให้สามารถดูแลตนเองตามศักยภาพในชุมชนและพัฒนาเครือข่ายเข้มแข็งให้สามารถดูแลเด็กและครอบครัว ได้อย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข เครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายต่างประเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ . ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กในชุมชนที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน ตั้งแต่ แรกเกิดถึง 15 ปี โดยทีมสหวิชาชีพ
– สนับสนุนเครือข่ายสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก ให้มีระบบเฝ้าระวัง การดูแล และส่งต่ออย่างเป็นระบบ