งานกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด ให้บริการผู้ป่วยเด็กทุกโรค ที่มีอายุแรกเกิด – 15 ปี มีการรักษาแบบบูรณาการนำทุกเทคนิคเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับปัญหาเด็ก โดยจะเน้นทาง NDT และการให้ความรู้ผู้ปกครอง
คลินิกกายภาพบำบัดระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อเพื่อการลดปวด จะให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ใช้การตรวจรักษา วางแผนการรักษา

คลินิก Vojta Therapy เป็นคลินิกที่ให้บริการเฉพาะเทคนิค Vojta Therapy ให้การรักษาในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ซึ่งผู้รักษาต้องผ่านการอบรมเฉพาะทาง ซึ่งเป็นเทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยใช้การจัดท่าและกดจุดเพื่อให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อแบบหลากหลายและเกิดการทำงานของกล้ามเนื้อหลายมัดร่วมกันแบบเป็นชุดตามท่าทางการเคลื่อนไหว โดยผ่านกระบวนการของระบบสั่งงานของสมองและระบบประสาท

คลินิก Hippo Therapy เป็นคลินิกที่มีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันและกองพันสัตว์ต่าง ค่ายตากสิน เป็นการใช้ม้าเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ฝึกการทรงตัว ช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ สำหรับกลุ่มเด็กออทิสติก จะมีการนำกิจกรรมเข้ามาเสริมในขณะอยู่บนหลังม้า เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมาธิ ฝึกการควบคุมอารมณ์ กระตุ้นการพูด เป็นต้น

5. คลินิก Hydro Therapy เป็นคลินิกที่ให้บริการเฉพาะทางกายภาพบำบัด โดยการใช้คุณสมบัติของน้ำในลักษณะรูปแบบต่างกันมารักษาและมีการใช้อุณหภูมิของน้ำที่ 35-40 องศา ซึ่งถือเป็นผลของการรักษาด้วยความร้อน ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดของกล้ามเนื้อและข้อต่อ มีการกายภาพบำบัดในการรักษากลุ่มของผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ธาราบำบัดจะช่วยให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายและอิสระมากขึ้น เป็นการลดอาการเกร็งและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และกลุ่มเด็กออทิสติก สมาธิสั้น ได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างธาราบำบัดและ สโนซีเล็น มาใช้ในการรักษาเพื่อให้เด็กมีความสนใจ การทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น