กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ เป็นการบำบัดฟื้นฟูทางการศึกษาพิเศษ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนและช่วยเหลือปัญหาการเรียน ในด้านทักษะพื้นฐานต่างๆ เช่น ทักษะการเขียน การอ่านและคณิตศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต ทางสังคมและการปรับตัว ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าสู่ในระบบโรงเรียนได้